Tabian News
ข่าวที่ 167 : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไปค่ะ

ประกาศโดย คุณnoy email  เมื่อ 26/4/2556 14:02:59 : : มีผู้เข้าชม 661 ครั้งแล้ว