Tabian News
ข่าวที่ 176 : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป https://www.facebook.com/events/1377135359172912/

ประกาศโดย คุณnoy email  เมื่อ 5/7/2556 13:14:54 : : มีผู้เข้าชม 650 ครั้งแล้ว