Tabian News
ข่าวที่ 181 : กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที 2/2556

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที 2/2556 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2557 ค่ะ สิ่งที่ต้องส่งพร้อมคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 1. รูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3. ซองจดหมายขาวขนาดยาวติดแสตมป์ 5 บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง และนักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิต 500 บาท

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 15/11/2556 13:39:45 : : มีผู้เข้าชม 2049 ครั้งแล้ว