Tabian News
ข่าวที่ 184 : ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 1) บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตัวจริงและตัวสำรองตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
ดูรายละเอียดที่นี่ http://regis.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 28/1/2557 12:02:26 : : มีผู้เข้าชม 11348 ครั้งแล้ว