Tabian News
ข่าวที่ 188 : ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 36

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษามารายงานตัวและทำตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 2/7/2557 16:24:42 : : มีผู้เข้าชม 1948 ครั้งแล้ว