Tabian News
ข่าวที่ 19 : กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.ยช.

นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2548 ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการเรียน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2549

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 15/5/2549 9:20:14 : : มีผู้เข้าชม 1315 ครั้งแล้ว