Tabian News
ข่าวที่ 190 : ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2) บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
ประกาศผล
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปกรอกใบรายงานตัวผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกใบรายงานตัว

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 4/7/2557 18:52:59 : : มีผู้เข้าชม 3969 ครั้งแล้ว