Tabian News
ข่าวที่ 193 : กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 1/11/2557 10:40:25 : : มีผู้เข้าชม 923 ครั้งแล้ว