Tabian News
ข่าวที่ 196 : กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ วันที่ 8 ธันาวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 3/12/2557 9:19:01 : : มีผู้เข้าชม 1103 ครั้งแล้ว