Tabian News
ข่าวที่ 20 : ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. รอบที่ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในภาคปกติและภาค กศ.ยช. รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2549 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ท่านสามารถดูรายละเอียดที่นี่ http://registrar.nsru.ac.th/entrance

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol@mail.nsru.ac.th เมื่อ 17/5/2549 16:49:57 : : มีผู้เข้าชม 1431 ครั้งแล้ว