Tabian News
ข่าวที่ 202 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 4)
http://regis.nsru.ac.th/info/activity/

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 20/2/2558 14:50:49 : : มีผู้เข้าชม 1523 ครั้งแล้ว