Tabian News
ข่าวที่ 206 : ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 1)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 1) บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
ดูรายละเอียดที่นี่ -> http://regis.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 26/3/2558 16:32:04 : : มีผู้เข้าชม 7755 ครั้งแล้ว