Tabian News
ข่าวที่ 220 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 23 ก.ค. 2558

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 และมีข้อมูลการสำเร็จการศึกษาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 23 กรกฎาคม 2558 จะรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 25/6/2558 15:24:34 : : มีผู้เข้าชม 1236 ครั้งแล้ว