Tabian News
ข่าวที่ 221 : กำหนดรับสมัครภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

ด้วยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ตั้งแต่วันพุธที่ 8 - วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

ดูรายละเอียดที่นี่ -> http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 6/7/2558 14:06:11 : : มีผู้เข้าชม 2592 ครั้งแล้ว