Tabian News
ข่าวที่ 222 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2 บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ผู้สมัครทุกประเภท เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปสอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดประกาศที่นี่ -> http://apr.nsru.ac.th/New_regis/myfile/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%202558_%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B42558%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A2.pdf

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ -> http://apr.nsru.ac.th/New_regis/interview_form.php

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 11/7/2558 15:12:28 : : มีผู้เข้าชม 4056 ครั้งแล้ว