Tabian News
ข่าวที่ 223 : แนวปฏิบัติการจองรายวิชาเรียนล่าช้า

การจองรายวิชาเรียนล่าช้า

1. ภายในภาคการศึกษาปัจจุบัน
ถ้านักศึกษาไม่ได้จองรายวิชาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในภาคการศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องขอจองรายวิชาเรียนล่าช้าได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

2. เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา
ถ้านักศึกษาไม่ได้จองรายวิชาเรียนเกินกว่า 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาทำบันทึกข้อความขอจองรายวิชาเรียนล่าช้า
เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 5/8/2558 9:01:23 : : มีผู้เข้าชม 1462 ครั้งแล้ว