Tabian News
ข่าวที่ 224 : กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558

นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีสามารถเข้าไปพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคเรียนที่ 1/2558 พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 สิงหาคม 2558

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 8/8/2558 10:13:19 : : มีผู้เข้าชม 2668 ครั้งแล้ว