Tabian News
ข่าวที่ 227 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนนอกแผนภาคปกติ (ใบ นว.3 ข.) ภาคเรียนที่ 1/2558

นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนนอกแผน (ใบนว 3 ข.)ภาคเรียนที่ 1/2558 พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 8 กันยายน 2558

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 2/9/2558 14:38:35 : : มีผู้เข้าชม 2300 ครั้งแล้ว