Tabian News
ข่าวที่ 228 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 5 พ.ย. 2558

ตามที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ได้แจ้งให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และมีข้อมูลการสำเร็จการศึกษาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27 ตุลาคม 2558 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ไปแล้วนั้น กลุ่มงานทะเบียนฯ ขอแจ้งเปลี่ยนวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และนักศึกษารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 5/10/2558 15:34:47 : : มีผู้เข้าชม 897 ครั้งแล้ว