Tabian News
ข่าวที่ 23 : กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2548

นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2548 ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549 ที่ฝ่ายทะเบียน ตึก 14 ชั้น 1 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 14/7/2549 10:21:10 : : มีผู้เข้าชม 1125 ครั้งแล้ว