Tabian News
ข่าวที่ 230 : กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5 ปี) ภาคเรียนที่ 2/2558

กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5 ปี) ภาคเรียนที่ 2/2558ภายในวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2558 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 16/10/2558 13:42:29 : : มีผู้เข้าชม 1020 ครั้งแล้ว