Tabian News
ข่าวที่ 24 : การทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2549

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2549 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งที่ฝ่ายทะเบียนฯ ภายในเดือนกันยายนนี้

ประกาศโดย คุณธิติยา หงษ์เวียงจันทร์ email thitiya@nsru.ac.th เมื่อ 19/8/2549 9:18:55 : : มีผู้เข้าชม 1065 ครั้งแล้ว