Tabian News
ข่าวที่ 240 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 จะรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 18/5/2559 11:20:35 : : มีผู้เข้าชม 1622 ครั้งแล้ว

ความคิดเห็นที่ 1

สำหรับนักศึกษาบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) รหัส 57 จะรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิในเดือนกันยายน เนื่องจากอาจารย์ขอเลื่อนการส่งผลการเรียนวิชาฝึกประสบการณ์ฯ

จากคุณ noyna email  เมื่อ 18/5/2559 11:23:00