Tabian News
ข่าวที่ 241 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2558

นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2559 ค่ะ (ชำระที่กลุ่มงานการคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เท่านั้น)

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 8/6/2559 9:19:44 : : มีผู้เข้าชม 1009 ครั้งแล้ว