Tabian News
ข่าวที่ 243 : แจ้งกำหนดการทำบัตรนักศึกษา (รหัส 59) ชั้นปี 1

สถานที่ในการทำบัตรนักศึกษา
อาคาร 15 ชั้น 1

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
- เวลา 08.00-12.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- เวลา 12.30-14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ
- เวลา 14.00-17.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
- เวลา 08.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เวลา 12.30-17.00 น. คณะครุศาสตร์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการทำบัตรนักศึกษา
1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 14/7/2559 9:15:39 : : มีผู้เข้าชม 1347 ครั้งแล้ว