Tabian News
ข่าวที่ 25 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 2/2549 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ยช.ชั้นปีที่ 1-4

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 2/2549 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช.ปี 1-4 จะเปิดให้จองภายในวันที่ 18 กันยายน - 5 ตุลาคม 2549 นี้ นะค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 26/8/2549 8:27:59 : : มีผู้เข้าชม 1046 ครั้งแล้ว