Tabian News
ข่าวที่ 251 : ประกาศรับสมัครคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2560

" class="AA">มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดสอบถามได้ที่คณะที่ต้องการสมัคร ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์
โทร.056-219100 ต่อ 2102

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร.056-219100 ต่อ 2200-2203

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร.056-219100 ต่อ 1401,1404

4. คณะวิทยาการจัดการ
โทร.056-219100 ต่อ 2400

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.056-219100 ต่อ 2300-2301

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://regis.nsru.ac.th เมนู "รับสมัครนักศึกษา"

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 9/10/2559 9:46:31 : : มีผู้เข้าชม 2355 ครั้งแล้ว