Tabian News
ข่าวที่ 26 : กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2549

นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช.ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2549 ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาได้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ตึก 14 ชั้น 1 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 12/9/2549 9:21:36 : : มีผู้เข้าชม 1218 ครั้งแล้ว