Tabian News
ข่าวที่ 293 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 5 ภาคเรียนที่ 1/2561

ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 5 จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2561 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 25/10/2561 9:53:26 : : มีผู้เข้าชม 974 ครั้งแล้ว