Tabian News
ข่าวที่ 294 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 5 ภาคเรียนที่ 1/2561

ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 5 สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2561 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 12/11/2561 14:16:14 : : มีผู้เข้าชม 630 ครั้งแล้ว