Tabian News
ข่าวที่ 317 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 6 ภาคเรียนที่ 2/2562

ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 6 จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2563 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 9/5/2563 9:37:28 : : มีผู้เข้าชม 1150 ครั้งแล้ว