Tabian News
ข่าวที่ 32 : ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2550 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://registrar.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol@mail.nsru.ac.th เมื่อ 15/1/2550 21:10:21 : : มีผู้เข้าชม 1621 ครั้งแล้ว