Tabian News
ข่าวที่ 338 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 8 ภาคเรียนที่ 2/2565

ให้นักศึกษาประกาศนียบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 8 จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 10/7/2565 13:35:52 : : มีผู้เข้าชม 169 ครั้งแล้ว