Tabian News
ข่าวที่ 36 : กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2549

กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2549 ให้มารับได้ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี ตึก 14 ชั้น 3 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 2/2/2550 13:50:43 : : มีผู้เข้าชม 1310 ครั้งแล้ว