Tabian News
ข่าวที่ 37 : ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2550 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้ อ่านต่อได้ที่นี่
http://registrar.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol@mail.nsru.ac.th เมื่อ 2/2/2550 17:46:34 : : มีผู้เข้าชม 2154 ครั้งแล้ว