Tabian News
ข่าวที่ 40 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2549

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2549 ให้มารับได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2550 เวลา 9.00 - 12.00 น. ตึก 14 ชั้น 4 ห้อง 14402 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 15/3/2550 16:02:40 : : มีผู้เข้าชม 1393 ครั้งแล้ว