Tabian News
ข่าวที่ 42 : การหยุดให้บริการเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : wb01.jpg
ขนาดไฟล์ : 1,367,451 KB

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับหนังสือเรื่องการตรวจสอบข้อความไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มสารนิเทศ มีความสรุปดังนี้

เนื่องจากในปัจจุบัน ข้อมูล ข่าวสารมีการเผยแพร่จากสื่อหลายช่องทาง เว็บไซต์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งข้อมูลข่าวสารก็มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง เพื่อให้ได้การดูแลข่าวสารและข้อมูลบนเว็บบอร์ดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนวทางปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดุแลเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งดังนี้

1.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นความจริง หรือข้อความที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและผู้บริหารหน่วยงานเสียหาย ให้ทำการปิดหรือเอาออก แล้วแจ้งให้ต้นสังกัดหรือผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงให้สาธารณชนรับทราบ

2.ทุกหน่วยงานที่มีเว็บบอร์ด ต้องจัดทำระบบการเข้ามาใช้บริการเว็บบอร์ด โดยให้มีการลงทะเบียน อย่างน้อยต้องกรอกชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นอย่างน้อยเพื่อการติดตามบุคคลผู้เขียนข้อความนั้น

3.ถ้าหน่วยงานใดใช้เว็บบอร์ดที่เปิดฟรีโดยไม่มีระบบป้องกัน ให้ปิดชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะหาระบบที่มีการป้องกันได้ จึงจะเปิดบริการต่อไป

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางในข้อ 3 จึงขอหยุดบริการเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม เพื่อทำการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2550 เป็นต้นไป

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol@mail.nsru.ac.th เมื่อ 30/4/2550 9:02:07 : : มีผู้เข้าชม 1508 ครั้งแล้ว