Tabian News
ข่าวที่ 44 : กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2549

นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2549 ให้มารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ที่อาคาร 14 ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน ค่ะ

ประกาศโดย คุณศุภาลักษณ์ มลฑบ email suphaluk@nsru.ac.th เมื่อ 22/5/2550 15:39:15 : : มีผู้เข้าชม 1297 ครั้งแล้ว