Tabian News
ข่าวที่ 46 : กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2550

นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2550 ให้มารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ในวันที่ 6 ตุลาคม 2550 ที่อาคาร 14 ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email s_siranee@hotmail.com เมื่อ 27/8/2550 16:08:03 : : มีผู้เข้าชม 1486 ครั้งแล้ว