Tabian News
ข่าวที่ 50 : รายชื่อผู้ต้องเข้าทดสอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2551

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการสึกษา 2551 ไปแล้วนั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลง จึงให้ผู้สมัครประเภทต่าง ๆ เข้ารับการทดสอบดังนี้
1. ผู้สมัครรับทุนเพชรราชภัฏนครสวรรค์
2. ผู้สมัครรับทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์
3. ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ
4. ผู้สมัครที่เลือกใน 5 สาขาวิชาได้แก่
- สาขาวิชาดนตรี
- สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว)
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม)
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาตามปฏิทินการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://registrar.nsru.ac.th/entrance และให้ตรวจสอบกับป้ายประกาศของมหาวิทยาลัย ด้านหน้าอาคาร 14 หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-219-100 ต่อ 1151-1153

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 3/1/2551 11:54:13 : : มีผู้เข้าชม 1448 ครั้งแล้ว