Tabian News
ข่าวที่ 53 : กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2550

นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2550 ให้มารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ที่อาคาร 14 ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoy email  เมื่อ 25/1/2551 12:25:56 : : มีผู้เข้าชม 1565 ครั้งแล้ว

ความคิดเห็นที่ 1

นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช.ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2550 จะสามารถมารับ ใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาได้ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 ค่ะ

จากคุณ  email  เมื่อ 27/5/2551 8:42:00