Tabian News
ข่าวที่ 55 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2550

นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2550 ให้มารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 ที่อาคาร 14 ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 6/2/2551 11:47:06 : : มีผู้เข้าชม 1360 ครั้งแล้ว