Tabian News
ข่าวที่ 61 : นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชา

นักศึกษาภาคกศ.บป. ที่เริ่มเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2551 และประสงค์จะใช้สิทธิ์เทียบโอนรายวิชา เพื่อเข้าศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี ให้ติดต่อทำเรื่องที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา(ภาคเรียนที่ 1/2551) หากพ้นกำหนดนี้จะเสียสิทธิ์ ดังกล่าว

ประกาศโดย คุณkob email  เมื่อ 11/5/2551 15:54:02 : : มีผู้เข้าชม 1596 ครั้งแล้ว