Tabian News
ข่าวที่ 63 : กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2550

นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช.ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2550 จะสามารถมารับ ใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาได้ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 27/5/2551 8:45:40 : : มีผู้เข้าชม 1168 ครั้งแล้ว