Tabian News
ข่าวที่ 64 : กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2550

นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2550 รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาได้ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2551 ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 31/5/2551 12:11:58 : : มีผู้เข้าชม 1593 ครั้งแล้ว