Tabian News
ข่าวที่ 89 : ประกาศรายชื่อผู้ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบประเภทต่าง ๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2553 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้ผู้ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบประเภทต่าง ๆ ได้แก่
1. ผู้สมัครทุนเพชรราชภัฏฯ
2. ผู้สมัครทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏ
3. ผู้สมัครความสามารถพิเศษ
4. ผู้สมัครที่ต้องทดสอบทักษะความถนัด 2 สาขาวิชาได้แก่ ดนตรี และประยุกต์ศิลป์
ดูรายละเอียดได้ที่นี่
http://regis.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 30/12/2552 15:22:12 : : มีผู้เข้าชม 3623 ครั้งแล้ว