Tabian News
ข่าวที่ 93 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552

นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1
หมายเหตุ เฉพาะโปรแกรมวิชาที่มีผลการเรียนส่งถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 7/2/2553 14:18:59 : : มีผู้เข้าชม 1214 ครั้งแล้ว