Tabian News
ข่าวที่ 95 : เลื่อนกำหนดวันรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552

จากเดิม..นัดรับ ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 เลื่อนไปรับ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2553 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1
หมายเหตุ...เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการประชุมอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย คุณnoy email  เมื่อ 16/2/2553 9:14:48 : : มีผู้เข้าชม 2090 ครั้งแล้ว