Tabian News
ข่าวที่ 96 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและ กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552

นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1
หมายเหตุ เฉพาะโปรแกรมวิชาที่มีผลการเรียนส่งถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2553

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 20/3/2553 16:37:03 : : มีผู้เข้าชม 1641 ครั้งแล้ว