Tabian News
ข่าวที่ 98 : ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการหยุดให้บริการ

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดทำโครงการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาระบบประกันคุณภาพและระบบงานทะเบียน" ที่จัดหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 21 -23 เมษายน 2553
รวมเวลา 3 วัน
ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขออนุญาตหยุดให้บริการพื้นฐาน ในวันและเวลาดังกล่าว คือ
1. ให้บริการยื่นคำร้องต่าง ๆ บริเวณชั้น 1 อาคาร 14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดให้บริการ
และยังเปิดให้บริการข้อมูลผลการเรียนและการติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่าน Webside ตามปกติ
2. ปิดบริการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (บริเวณชั้น 8 อาคาร 14)
ในวันเวลาดังกล่าวนำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงเรียนมาและขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้มาติดต่อ

ประกาศโดย คุณthamanoonj email  เมื่อ 9/4/2553 12:51:34 : : มีผู้เข้าชม 1354 ครั้งแล้ว